Nie masz produktów w koszyku.

Podsuma: 0,00 zł
0 0

Program rabatowy

Naszym zalogowanym klientom oferujemy bardzo atrakcyjny program rabatowy! 

Zasady działania:

Za każde wydane 10zł klient otrzymuje 1pkt. Za rejstrację dodajemy bonus 5pkt.

Swoje zdobyte punkty możeszy wydać przy zakupach!

REGULAMIN
programu rabatowego „MountEverest”
§1 Definicje
1. Organizator - organizatorem Programu jest Grażyna Zembol wykonująca działalność
gospodarczą pod firmą Zembol Grażyna Firma Małgorzata, Istebna 1127, 43-470
Istebna; adres poczty elektronicznej: biuro@malgorzatawisla.pl, telefon: +48 500 093
774.
2. Program – program rabatowy dla klientów Sklepu internetowego, którego
właścicielem jest Organizator Programu.
3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod domeną
http://mounteverest.com.pl.
4. Uczestnik – zrejestrowany klient Sklepu internetowego dokonujący zakupu Produktów
dostępnych w Sklepie internetowym, spełniający postanowienia niniejszego
Regulaminu.
5. Punkty lojalnościowe – punkty przyznawane Uczestnikowi za zakupy w Sklepie
internetowym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
6. Produkt – rzecz ruchoma, której zakup jest możliwy w Sklepie internetowym.
7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki organizacji oraz
uczestnictwa w Programie.
8. Konto uczestnika – konto klienta Sklepu internetowego utworzone po poprawnej
rejestracji.
§2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Programu może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Sklepie internetowym.
2. Udział w Programie jest dobrowolny. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola przez klienta podczas rejestracji w Sklepie
internetowym lub po dokonaniu rejestracji w każdym czasie trwania Programu.
3. Wyrażając zgodę na udział w Programie Uczestnik potwierdza zapoznanie się
i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Każdy Uczestnik Programu może mieć zarejestrowane wyłącznie jedno Konto
uczestnika.
5. Organizator jest uprawniony do wyłączenia Uczestnika od udziału w Programie i/lub
usunięcia Konta uczestnika w przypadku stwierdzenia naruszania przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu lub ogólnego regulaminu Sklepu internetowego.
6. Program obowiązuje od dnia jego ogłoszenia przez czas nieoznaczony do momentu
odwołania go przez Organizatora.
§3 Przyznawanie punktów
1. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupów w Sklepie internetowym.
2. Za każdy dokonany przez Uczestnika zakup będą przyznawane Punkty w Programie.
Punkty przyznaje się według zasady, iż za każde wydane 10,00 zł (słownie: dziesięć
złotych 00/100) Uczestnikowi przyznaje się jeden Punkt. Dodatkowo za rejestrację
w Sklepie internetowym połączoną w wyrażeniem zgody na udział w Programie,
Uczestnik uzyskuje 5 Punktów.
3. Przyznane Uczestnikowi Punkty gromadzone są na Koncie uczestnika. Uczestnik może
w każdym momencie sprawdzić aktualną liczbę Punktów po zalogowaniu się do Konta
uczestnika.
4. Punkty przyznawane są wyłącznie zgodnie z wartością zakupionych Produktów. Punkty
nie są naliczane za płatności związane z pokryciem kosztów dostawy zakupionych
Produktów.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktu lub dokonania zwrotu Produktu
w ramach reklamacji (jeżeli zwrot Produktu został połączony ze zwrotem zapłaty
Uczestnikowi), Punkty naliczone za zakup Produktu zostają anulowane i odliczone od
stanu Punktów dostępnych do wykorzystania.
6. Punkty zgromadzone przez Uczestnika nie mogą zostać przekazane innemu
Uczestnikowi (bez względu na formę przekazania) oraz nie podlegają wymianie na
pieniądze lub inne środki płatnicze.
§4 Wymiana punktów
1. Zgromadzone przez Uczestnika Punkty podlegają wymianie na rabat na zakupy
dokonywane w Sklepie internetowym.
2. Wymiana Punktów następuje zgodnie z zasadą, iż 5 Punktów może zostać wymienione
na rabat w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).
3. Uczestnik jednorazowo może wymienić na rabat 5 Punktów lub wielokrotność tej liczby
z zastrzeżeniem, iż podczas jednego zamówienia łączny rabat przyznany z tytułu
wymiany Punktów nie może przekroczyć 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
4. W momencie składania zamówienia Uczestnik ma prawo wyboru ilości Punków jaką
zamierza wymienić na rabat (z uwzględnieniem postanowień ust. 3).
5. Za zakupy dokonane z przy wykorzystaniu rabatu Organizator nie nalicza Punktów.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktu lub zwrotu Produktu w ramach
reklamacji, jeżeli przy zakupie skorzystano z rabatu, wykorzystane Punkty nie
podlegają ponownemu naliczeniu.
§5 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane
przez Uczestnika w formie pisemnej na adres siedziby bądź adres poczty elektronicznej
Organizatora. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika
składającego reklamację oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji wraz z żądaniem
reklamującego.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania. Odpowiedź na
reklamację będzie przesyłana Uczestnikowi drogą elektroniczną bądź listem na
wskazany przez niego adres.
§6 Dane osobowe
1. Przystąpienie przez Uczestnika do Programu oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
2. Organizator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Podanie przez
Uczestnika wskazanych danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu
wzięcia udziału w Programie.
3. Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe wymienione w ust. 2 wyłącznie
w celu prowadzenia Programu.
4. Każdy Uczestnik jest uprawniony do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
danych osobowych a także czasowego wstrzymania lub zaprzestania ich przetwarzania,
a także ich usunięcia. Odpowiednie żądanie Uczestnik może złożyć poprzez
przekazanie oświadczenia na adres siedziby Organizatora lub na adres jego poczty
elektronicznej.
5. Uczestnik Programu jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o zmianie
swoich danych osobowych.
§7 Rezygnacja z udziału w Programie
1. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie.
2. Rezygnacja z udziału w Programie odbywa się poprzez złożenie oświadczenia
Organizatorowi drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą elektoniczną na adres
biuro@malgorzatawisla.pl.
3. Rezygnacja z udziału w Programie jest równoznaczna z cofnięciem przez Uczestnika
zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu §6 niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie zebrane przez Uczestnika Punkty
zostają anulowane bez możliwości ich przywrócenia po ponownym dołączeniu przez
Uczestnika do Programu.
§8 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie Sklepu internetowego oraz
w siedzibie Organizatora.
2. Uczestnictwo w Programie nie rodzi po stronie Organizatora innych zobowiązań poza
tymi, które zostały jednoznacznie wskazane w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia
i zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. W przypadku zdarzeń o których mowa w ust. 2, Organizator zawiadomi o zdarzeniu na
co najmniej 30 dni przed jego wystąpieniem. W przypadku zmiany Regulaminu, jego
nowe brzmienie zostanie udostępnione Uczestnikom zgodnie z terminem, o którym
mowa w zdaniu poprzednim.
5. Zmiany niniejszego Regulaminu wiążą Uczestników, którzy nie zrezygnują
w uczestnictwa w Programie po dacie wejścia w życie zmian w Regulaminie.
6. W przypadku zakończenia lub zawieszenia Programu, Punkty zebrane
i niewykorzystane przez Uczestnika mogą zostać wykorzystane w terminie 30 dni od
momentu zawieszenia lub zakończenia Programu. Po upływie terminu, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, niewykorzystane Punkty ulegają unieważnieniu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe
przepisy prawa polskiego.
8. Spory mogące wystąpić w związku z Programem i/lub na podstawie niniejszego
Regulaminu będą rozstrzygane polubownie. W razie braku możliwości polubownego
rozwiązania sporu, sprawa zostanie poddana pod rozstrzygnięcie sądu właściwego
według siedziby Organizatora, chyba że inaczej stanowią właściwe przepisy prawa.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2016 r.